Veel mitsen en maren

Digital Nomads en de Beckham regeling

23 / apr

De “speciale regeling voor verplaatste arbeiders”, in de volksmond bekend als de Beckham regeling voor Expats, is een regeling die specifiek is bedoeld om talent naar Spanje te halen. Deze bestaat sinds 2005, maar heeft in 2023 een aanpassing gekregen om het nog aantrekkelijker te maken voor buitenlanders om in Spanje te komen wonen en werken. Dit laatste als gevolg van het nieuwe fenomeen ‘digital nomad’, mensen die niet locatie gebonden zijn voor het uitvoeren van hun werk.

Overweeg je naar Spanje te emigreren, of ben je vorig jaar naar Spanje geëmigreerd, dan is het volgende wellicht interessant om te bestuderen.

De regeling geeft bepaalde fiscale voordelen in de inkomstenbelasting, ofwel Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”). De verschillen hebben voornamelijk te maken met de toepasselijke belastingtarieven en het inkomen dat wordt belast.

Voordelen: gunstig tarief en bepaald inkomen uit buitenland wordt niet belast

Een van de voordelen van de Beckham regeling is dat inkomsten tot € 600.000 worden belast tegen een vast tarief van 24% en het overschot boven dit bedrag tegen 47%. Als de regeling niet van toepassing zou zijn, zou het belast worden tegen een progressief belastingtarief dat kan oplopen tot bijna 53,50% (tarief voor inwoners van deelstaat Valencia over inkomsten 2023).

Met deze maatstaf is het vooral interessant voor mensen met hoge inkomsten. De reden dat het niet interessant is voor de lagere inkomens is dat de reguliere belastingtarieven zelfs nihil kunnen zijn voor belastingbetalers met een laag inkomen. Naarmate het inkomen toeneemt, nemen ook de belastingtarieven toe.

Het is niet gemakkelijk om te zeggen waar de drempel ligt. Het gecompliceerde belastingstelsel in Spanje biedt een tarief dat afhankelijk is van waar je woont. In zijn algemeenheid zou ik inkomens boven de € 50.000 per jaar adviseren om een analyse te laten maken of de Beckham regeling voordeliger is.

Onder deze regeling wordt alleen het in Spanje gegenereerde inkomen belast met het voordelige tarief, met uitzondering van inkomen uit arbeid. Dit houdt in dat inkomsten uit het buitenland zoals huuropbrengsten, dividenden, rente, vermogenswinst, enz. in Spanje zijn vrijgesteld van heffing.

Een ander voordeel van de Beckham regeling is dat je alleen vermogensbelasting hoeft te betalen over vermogen dat zich in Spanje bevindt, in tegenstelling tot de reguliere regeling op grond waarvan vermogensbelasting betaald moet worden over het wereldvermogen. Afhankelijk van waar je woont, kan het belastingtarief oplopen tot 3,5% onder de reguliere tarieven.

Een ander klein voordeel is dat je geen verplichting hebt je vermogen in het buitenland op te geven (Model 720).

De regeling geldt ook voor de gehuwde partner en kinderen onder de 24 jaar, mits deze gezinsleden ook daadwerkelijk binnenlands belastingplichtigen worden (fiscaal resident in de volksmond) en aan een aantal andere eisen voldoen.

Nadelen: geen aftrek of andere fiscale voordelen

Het voordeel van de gunstige tarieven heeft zoals ook al gezegd een nadeel voor de mensen met lagere inkomens.

Onder de Beckham regeling heb je bovendien geen aftrek van kosten of andere voordelen die wel mogelijk zijn onder het reguliere regime, waaronder bijvoorbeeld vrijstelling van het woonforfait toepasbaar op de hoofdwoning, voordelen die gelden voor gezinnen met minderjarige kinderen of bejaarden, voordeel op huurinkomsten uit een in Spanje gelegen woning of aftrek van kosten verband houdende met invaliditeit.

Een ander nadeel kan zijn dat sommige verdragen tussen landen dubbele heffing toestaan als deze regeling wordt gekozen.

Tenslotte geldt, wat geldt voor alle belastingen in Spanje, dat de regels streng zijn en wisselend worden geïnterpreteerd, waardoor er rechtsonzekerheid bestaat met name over de toepassing van dit soort regelingen die relatief complex zijn. Dit maakt dat de reguliere methode van aangifte inkomstenbelasting toch een voorkeur heeft als de verschillen in uitkomst niet groot zijn, of bij twijfel aan het voldoen van de voorwaarden.

Roeland van Passel