Vrijstellingen bij verkoop huis

Winstbelasting residenten

07 / feb

Winst bij verkoop van onroerend goed wordt in Spanje belast, maar kan echter onder bepaalde omstandigheden worden vrijgesteld. In dit artikel zullen wij je informeren over de voorwaarden voor deze vrijstelling.

Definitie van winst
Winst moet worden worden beschouwd als alle meerwaarde die wordt behaald bij de verkoop van het onroerend goed, dus om te beginnen: verkoopprijs minus de kostprijs.

  • Je kunt de kosten voor de aankoop van het onroerend goed in mindering brengen.
  • Je kunt ook het saldo van een hypothecaire lening die is afgelost op het moment van de verkoop aftrekken.
  • Je kunt de investeringen die zijn gedaan om het pand te renoveren in mindering brengen als deze renovatie ‘substantieel’ is. De betekenis van de term ‘substantieel’ is moeilijk te begrijpen vanwege de technische aspecten waaraan het moet voldoen. Als alternatief zorgt u ervoor dat de waarde van de renovatie minimaal 25% van de waarde van het pand bedraagt.

Definitie van de woning
Om in juridische zin uw hoofdwoning te kunnen spreken, moet deze worden beschouwd als uw hoofdverblijfplaats. Dit betekent dat u er minstens 3 jaar moet hebben gewoond voor de datum waarop u de nieuwe woning effectief gaat gebruiken. Deze voorwaarde is niet van toepassing als de eigenaar overlijdt voor het einde van deze termijn, noch wanneer de eigenaar een goede reden heeft gehad om te verhuizen, bijvoorbeeld als gevolg van een huwelijk, een echtscheiding of soortgelijke omstandigheden.

Vrijstellingen
De eerste vrijstelling van de winstbelasting is die voor mensen boven de 65 jaar. Zij zijn niet onderworpen aan de vermogenswinstbelasting.
Een andere vrijstelling voor de winstbelasting is wanneer het totale bedrag dat uit de overdracht wordt verkregen, wordt geherinvesteerd in de aankoop van een andere, nieuwe woning. Deze vrijstelling heeft enkele voorwaarden en behoeft toelichting.

Herbelegging
Een nieuwe woning wordt alleen als zodanig beschouwd als het uw hoofdverblijf is gedurende ten minste 12 maanden vanaf de datum van aankoop (eigendomsakte) of de datum waarop een eventuele verbouwing is voltooid. Dit geldt ook als de eigenaar voor het einde van deze 12 maanden overlijdt of binnen die termijn tijdelijk naar een andere woning verhuist vanwege werkgerelateerde redenen.

Termijn van de herbelegging.
De herbelegging van het verkregen bedrag in de verkoop moet in één keer of achtereenvolgens binnen twee jaar na de verkoop van de woning plaatsvinden. Het is toegestaan om dit tijdsbestek van twee jaar toe te passen op betalingen die vóór de verkoop van de woning zijn gedaan, bijvoorbeeld als de nieuwe hoofdwoning al wordt gekocht terwijl de oude hoofdwoning nog niet is verkocht.

In die gevallen, waarin een nieuwe woning wordt verworven vóór de overdracht van de ‘oude’ woning, is er nog steeds vrijstelling als:
De ‘oude’ woning de hoofdverblijfplaats is of ten minste 2 jaar voor de verkoop is geweest.
De “oude” woning geen hoofdverblijfplaats meer is omdat de belastingplichtige na de koop van de nieuwe woning daar zijn nieuwe zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd.

Aftrekbaar bedrag
Indien het bedrag van de herbelegging lager is dan het totaal verkregen bij de verkoop, wordt alleen het proportionele deel van de meerwaarden dat overeenkomt met het bedrag dat daadwerkelijk is herbelegd in de hierboven vermelde voorwaarden, vrijgesteld.

Roeland van Passel