MODEL 720

Informatieve aangifte van bezittingen in het buitenland

20 / mrt

In Spanje bestaat de verplichting tot aangifte van alle tegoeden, bezittingen en rechten die in het buitenland worden aangehouden en waarvan de waarde hoger is dan 50.000 euro. Het betreft een informatieve aangifte. Er hoeft geen belasting te worden betaald.

Het Koninklijk Besluit 1558/2012 bepaalt dat de termijn voor de naleving van deze verplichting loopt van 1 januari tot 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de informatie betrekking heeft.

De belastingplichtige moet de fiscus de volgende inlichtingen verstrekken:

a. Informatie over bank- of soortgelijke rekeningen die in het buitenland op naam van de belastingplichtige zijn geopend of waarover de belastingplichtige beschikkingsmacht heeft.

Let op! De meldingsplicht geldt per vermogenscategorie en NIET per vermogensbestanddeel. Als u 3 bankrekeningen heeft van elk 20.000 euro moet u aangifte doen als het totaal in één activaklasse (in dit voorbeeld de activaklasse van de bankrekeningen) meer dan 50.000 euro bedraagt.

b) Informatie over alle aandelen, effecten of kapitaalrechten die in het buitenland beheerd of verkregen worden.

Dit betreft opgave van eigen vermogen of vermogen van elk type entiteit, zoals besloten vennootschappen, stichtingen of verenigingen, of aan derden in beheer gegeven eigen vermogen waarover zij zeggenschap hebben of waarvan zij bestuurders zijn.

Onder deze vorm van informatieplicht vallen ook levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of pensioenregelingen.

c) Informatie over onroerend goed en eigendomsrechten in het buitenland.

Hieronder vallen ook andere activa zoals boten, juwelen, (kunst)verzamelingen, auto’s, enz.

De meldingsplicht geldt ook voor personen die als uiteindelijke begunstigden worden beschouwd!

Sancties

Er zullen zware financiële sancties worden opgelegd indien u niet aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Het doen van de aangifte binnen de voorgeschreven termijn;

– Volledige, nauwkeurige en gedetailleerde informatie verstrekken;

– Het indienen van de aangifte in de juiste vorm (internet, formulier).

Ontbrekende activa zullen worden beschouwd als niet-aangegeven winst en de waarde ervan zal worden belast tegen ongeveer 52-56%. Bovendien kunnen hoge boetes worden opgelegd voor elk gegeven of samenstelling van gegevens die men in de aangifte had moeten opnemen of waarvan de opgave onvolledig, onjuist of vals was.

Deadline

Deze aangifte moet vóór 31 maart van elk jaar worden ingediend met behulp van formulier 720.

Uitsluiting

Uitgesloten van deze verplichting zijn alle activa waarvan de waarden in totaal voor elke groep (tot en met c) minder dan 50.000 euro bedragen. In latere aangiften in latere jaren kunnen andere bedragen worden vermeld, in welk geval oplettendheid geboden is.

Ook degenen die deze aangifte reeds hebben ingediend en er t.o.v. de vorige aangifte geen categorie is met een stijging groter dan 20.000 euro zijn uitgesloten .

Te verstrekken informatie

a) Voor rekeningen bij financiële instellingen:

Vermelding van de rekeningnummers, saldi van deze rekeningen op 31 december en het gemiddelde van het laatste kwartaal van het jaar en de datum van opening of opzegging. Bovendien moet de volledige naam van de financiële instelling, haar BTW- of CIF-nummer en het adres van de financiële instelling worden vermeld. Alle spaarrekeningen, termijndeposito’s, pensioenrekeningen of andere rekeningen, ongeacht het bedrag of de benaming van de rekening, moeten ook worden genoteerd.

b) Voor effecten, aandelen, obligaties, andere beleggingsvormen, financiële vorderingen, (spaar)verzekeringen en lijfrenten die in het buitenland worden aangehouden of beheerd:

Het soort investering, datum van aankoop, naam van het bedrijf/bank en bijbehorend adres en registratienummer, de balans per 31 december van elk jaar, alsmede het referentienummer en het aantal deelnemingen in het betreffende fonds.

Indien u bijvoorbeeld een polis in dollars hebt, dient u deze om te rekenen in euros tegen de wisselkoers die geldt op 31/12/2022.

c) In het geval van materiële activa, zoals onroerend goed, boten, auto’s enz.:

Het merk/type, adres, aankoopdatum en aankoopprijs.

Wees u ervan bewust dat de belastingdiensten volgens de regels tussen de Europese lidstaten onderling informatie kunnen en zullen uitwisselen!

Indien u wenst dat wij deze aangifte voor u verzorgen gelieve ons uiterlijk op 25 maart alle benodigde informatie toe te zenden. Alle noodzakelijk informatie dient ingevuld te worden in onze spreadsheets. Voor alle in de spreadsheet ingevoerde activa dient u de jaarlijkse aangifte over 2022 als PDF mee te sturen. In geval van onroerend goed, een document met de waarde op 31/12/2022.

Let op! Deze aangifteplicht komt bovenop uw “Declaración de la Renta” en uw vermogensverklaringen. Ook als u in uw “Declaración de la Renta” bijvoorbeeld rente van een buitenlandse bankrekening opgeeft, moet u die op grond van deze verplichting ook hier opgeven.

Lucia Guillen Molina