Bijgewerkte informatie na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Model 720 – Verplichte aangifte

08 / mrt

Net als andere jaren is het weer tijd om de Model 720 in te dienen, een informatieve belastingaangifte van inwoners in Spanje. Deze aangifte is sinds 2012 in de wet opgenomen en bestaat uit het aangeven van bepaalde bezittingen en rechten in het buitenland (buiten Spanje) die een totale waarde hebben van meer dan 50.000 euro. De aan te geven vermogensbestanddelen zijn bijvoorbeeld bankrekeningen, aandelen van vennootschappen, effectenportefeuilles, levensverzekeringen, lijfrentes of onroerend goed.

De uiterste datum voor het indienen van de belastingaangifte voor 2021 is 31 maart 2022.

De verplichting om deze aangifte in te dienen geldt voor al diegenen die fiscaal inwoner van Spanje zijn geweest in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft. De aangifte moet worden gedaan tussen 1 januari en 31 maart van het jaar dat volgt op het belastingjaar in kwestie. Dit jaar moeten dus al degenen die in 2021 Spaanse belastingplichtigen of “fiscaal ingezetenen” waren, aangifte doen, indien aan de voorwaarden is voldaan.

Het is niet nodig deze aangifte elk jaar te herhalen. Zij hoeft alleen voor het eerst te worden gedaan wanneer er buiten Spanje activa of rechten zijn van meer dan 50.000 euro. Aangiften in de daaropvolgende jaren zijn alleen verplicht wanneer de in de vorige aangifte aangegeven waarde met 20.000 euro of meer is gewijzigd.

Als activa, goederen, rechten die moeten worden aangegeven, worden beschouwd:
– Bankrekeningen waarvan men de houder is of waarvan men de begunstigde is of het gebruik heeft.
– Aandelen, obligaties, fondsen en dergelijke.
– Arbeidsongeschiktheids- of levensverzekeringen afgesloten bij financiële instellingen in het buitenland.
– Tegoeden die u bezit of in uw naam aanhoudt of waarvan u de begunstigde of gevolmachtigde bent.

Er moeten veel gegevens worden verstrekt, zoals de juiste beschrijving, de datum van verkrijging en andere bijzonderheden, alsmede de waarde per 31 december en de gemiddelde waarde over de laatste drie maanden van het belastingtijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.

Sancties
De aangifteverplichting van het 720-model ging in 2012 van start, met onevenredige sancties voor eventuele fouten of omissies in de verstrekte informatie, in strijd met de EU-wetgeving. Dit jaar wil men, na een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, deze sancties verlagen (van 150% tot 50%) en de niet-toepasselijkheid van verjaring afschaffen, zodat de plicht tot het doen van aangifte voortaan verjaart na 4 jaar. Hoewel het nog niet is gepubliceerd, wijst alles erop dat deze wijzigingen vóór 31 maart 2022 (uiterste termijn voor het indienen van de aangifte) in werking zullen treden.

Er zijn sancties die kunnen worden opgelegd voor:
– Het indienen van de belastingaangifte na de uiterste datum:
– Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie;
– Het niet correct indienen van de aangifte (internet, formulier).
Verzwegen vermogensbestanddelen zullen worden beschouwd als niet-aangegeven winst en de waarde ervan zal worden belast tegen ongeveer 52-56%. Bovendien kun je voor elk ontbrekend artikel hoge boetes krijgen, plus extra boetes voor ontbrekende of onjuiste informatie.

Arrest over geldigheid Europees Hof van Justitie
In de nieuwsberichten lijkt te worden beweerd dat formulier 720 door het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeldig is verklaard, maar dat is niet het geval. Het arrest verklaart deze informatieve aangifte van activa en rechten buiten Spanje niet nietig. Het vernietigt slechts bepaalde aspecten en met name de buitensporige sanctieregeling:
– De niet-toepasselijkheid van verjaringstermijnen wordt nietig verklaard, d.w.z. het recht van de administratie om de aangifte te eisen vervalt na 4 jaar;
– de sanctieregeling wordt nietig verklaard omdat zij buitensporig en in strijd met het recht op vrij verkeer van kapitaal wordt geacht;

Hoewel de nieuwe regelgeving nog moet worden gepubliceerd, adviseert Lex Foris alle cliënten dat zij verplicht zijn de aangifte in te dienen.

Lucia Guillen Molina