aftrekposten

Zelfstandigen die van huis uit werken

21 / apr

Er bestaan veel onduidelijkheden over de mogelijke aftrekbare kosten voor zelfstandigen die thuis werken en een deel van hun woning voor beroepsdoeleinden gebruiken.

De verordening bepaalt dat de kosten van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, telefoon en internet) gedeeltelijk aftrekbaar zijn, met toepassing van 30% van de bestaande verhouding tussen de vierkante meters bestemd voor de activiteit ten opzichte van de totale oppervlakte waarbij ook rekening moet worden gehouden met het eigendomspercentage.

Ook andere uitgaven zoals IBI (onroerende zaakbelasting), afschrijvingskosten van het onroerend goed, hypotheekrente, reparatie- en onderhoudskosten (voor zover deze van invloed zijn op de werkruimte), kosten van kantoormateriaal kunnen worden afgetrokken.

Voorbeeld:

De woning heeft een oppervlakte van: 100 m²

De economische activiteit van de belastingplichtige heeft betrekking op: 20 m²

Totale jaarlijkse kosten: 3.000 euro.

Percentage van de activiteit: 20 m²/100 m² = 20%

Toe te passen aftrektarief: 30%*20% = 6%

Aftrekbare kosten: 3.000 euro x 6% = 180 euro

Het is belangrijk te vermelden dat deze uitgaven alléén aftrekbaar zijn als u kunt bewijzen dat ze daadwerkelijk verband houden met de werkzaamheden en kunnen worden aangetoond door middel van facturen of bonnen.

Een andere voorwaarde om deze aftrek te kunnen toepassen is dat u de belastingdienst ervan in kennis stelt dat de activiteit in dat specifieke pand/woning wordt uitgeoefend.

Lucia Guillen Molina