In hoeverre kan de executeur beschikken over het huis van de niet-verdeelde erfenis?

Verkoop van het huis in de nalatenschap door de executeur

08 / feb

Een executeur is een persoon die doorgaans wordt aangesteld door de erflater, de overleden persoon, die de plicht heeft om de nalatenschap te beheren en alle handelingen te verrichten die nodig zijn om te voldoen aan de laatste wensen van de erflater.

Dit kan zijn het toekennen van het vermogen aan de erfgenamen, het schenken van een deel van de erfenis aan een goed doel en/of het betalen van alle schulden van de overledene voor de verdeling van de erfenis. Wanneer de executeur het beheer over de erfenis heeft, is het dus een niet-verdeelde erfenis: een erfenis die nog niet is toegekend aan de erfgenamen of legatarissen.

Soorten executeurs

De erflater kan een bijzondere of algemene executeur aanwijzen. In het eerste geval beperkt de erflater de bevoegdheden van de executeur tot specifieke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld alleen het betalen van de schulden en het verdelen van de erfenis laat hij aan de erfgenamen zelf. In het geval van een algemene executeur treedt de executeur op in het gehele bestuur zonder zijn functies in het testament te specificeren. Hij of zij zal al het nodige doen om te voldoen aan de laatste wil van de overledene.

Verkoop van de woning door de executeur

Nu we weten wat een executeur is, is het tijd om ons te concentreren op de zaak die voor ons ligt. Mag een executeur de Spaanse woning die tot de niet-verdeelde boedel behoort, verkopen zonder tussenkomst van de erfgenamen? Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om goed te kijken naar het erfrecht dat van toepassing is op de nalatenschap. Hoewel de woning zich in Spanje bevindt, kan buitenlands recht van toepassing zijn. In dit artikel gaan we kijken naar Spaans, Engels en Nederlands recht.

In Spanje mag de executeur een woning verkopen, zolang hij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is in het testament. Dat wil zeggen als de erflater in zijn testament stelt dat de executeur het huis kan verkopen, kan hij dat doen. Echter, kan hij het huis niet zomaar verkopen, maar alleen om de laatste wensen van de erflater te vervullen. Als het testament kan worden vervuld zonder het huis te verkopen, moet deze in de boedel blijven, ook al heeft de executeur de bevoegdheid om te verkopen.

Naar Nederlands recht is er een beperktere bevoegdheid om de woning te verkopen. Volgens die regeling mag de woning alleen verkocht worden als dat nodig is om de schulden van de erflater te betalen. In dit geval hoeft de erflater de executeur niet uitdrukkelijk te machtigen, aangezien de wet deze bevoegdheid zelf regelt. Als er geen schulden zijn die de executeur dwingen de woning te verkopen, kan de executeur de woning alleen aan een derde verkopen met medewerking van alle erfgenamen.

Naar Engels recht wordt de executeur een trustee, die de activa kan beheren en hierover kan beschikken. Dit betekent dat de executeur de woning kan verkopen aan een derde zonder tussenkomst van de erfgenamen. Het is duidelijk dat ook in dit geval de executeur altijd moet handelen om de laatste wensen van de erflater te vervullen.

Selena Escandell Beutick