Verantwoordelijkheid van de Huiseigenaar of de Gemeente?

Aanleg van Riolering

22 / jan

Het riool is een essentieel instrument voor elke beschaafde menselijke gemeenschap, met als doel de volksgezondheid en het milieu te beschermen door de ophoping van afvalwater op straten, in woningen en rivieren te voorkomen. Toch rijst soms de vraag wie verantwoordelijk is voor deze dienst. In de meeste Europese landen zijn gemeenten of lokale overheden verantwoordelijk voor de bouw, het beheer en het onderhoud van dergelijke infrastructuur. Andere mogelijke opties zijn dat particuliere bedrijven of openbare consignaties door gemeenten worden ingehuurd. Afhankelijk van het feit of men in de stad of op het platteland woont, kan de verantwoordelijke partij verschillen, waarbij stedelijke gebieden worden beheerd door gemeenten en landelijke gebieden door lokale gemeenschappen of direct door eigenaren.

Het onderhoud van het riool omvat reiniging en verwijdering van sedimenten en obstructies, inspectie van leidingen, onderhoud van pompen, reparatie van breuken of storingen, enz. Dit alles is essentieel om ervoor te zorgen dat de riolen correct functioneren en om toekomstige overstromingen te voorkomen. Gewoonlijk is de gemeente, lokale overheid, of in andere gevallen een gespecialiseerd bedrijf dat is ingehuurd door de overheid, verantwoordelijk voor het beheer van deze zaken, zoals vaak het geval is in grote steden waar de gemeente het niet zelf kan bekostigen.

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden en beheren van de riolen hangt af van de jurisdictie en het wettelijk kader, dat afhankelijk van de locatie moet worden geverifieerd. In veel gevallen wordt de verantwoordelijkheid echter gedeeld tussen de eigenaar van woningen/bedrijven en de lokale overheid.

De overheid is verantwoordelijk voor planning, bouw, onderhoud en reparatie indien nodig, terwijl de eigenaar zijn individuele verbindingen moet onderhouden en moet zorgen voor het vermijden van verstoppingen of schade aan het rioolnetwerk. Zoals eerder vermeld, moet er echter worden gekeken naar de specifieke jurisdictie om definitief te bepalen wie verantwoordelijk is.

Bovendien is het niet altijd de verplichting van de gemeente. Er zijn gebieden waar de aansluitingen op het riool bijvoorbeeld worden uitgevoerd door zogenaamde compensatiecommissies (juntas de compensación), die destijds de ontwikkeling van het gebied hebben toegewezen gekregen. In dat geval zouden eventuele problemen de verantwoordelijkheid zijn van deze compensatiecommissie en niet van de gemeente.

Hierdoor is het ook zeer belangrijk om te onderzoeken hoe het specifieke gebied is geurbaniseerd om te bepalen wie verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld, grond met golfbanen (Golf Resorts) wordt vaak niet geurbaniseerd door een gemeente, maar waarschijnlijk door een particuliere entiteit of een compensatiecommissie, en het zou bij hen zijn dat men een claim moet indienen.

Rioolaansluiting

Daarnaast is er het onderwerp van de rioolaansluitpunten. Als deze zich binnen 100 meter van uw eigendom bevindt, betaalt u voor die aansluiting (en dit is meestal niet goedkoop). In sommige jurisdicties, als het dichtstbijzijnde aansluitpunt voor het riool meer dan 100 of 200 meter verderop is, kan men ervoor kiezen om deze niet aan te sluiten en deze verplichting te vervangen door de mogelijkheid om een septic tank te installeren of een afgesloten tank als de jurisdictie geen septic tank toestaat, waarvan de kosten voor rekening van de eigenaar zijn zonder enige vergoeding. Voor specifieke informatie hierover zie het artikel “Het hebben van een septic tank in Spanje” op de website van Lex Foris.

Wat zeggen de Spaanse rechtbanken?

Het Hooggerechtshof van Justitie van Castilla-León heeft in zijn Bestuursrechtelijke Kamer (Uitspraak Nr. 289/2012, van 22 februari 2012 – HOGER BEROEP 0000785/2011) vastgesteld dat gemeenten verplicht zijn om percelen te voorzien van openbare diensten zoals riolering, straatverlichting en bestrating, zoals geëist door de bewoners.

In dit vonnis werd de passiviteit betwist van de verwerende gemeenteraad in antwoord op het verzoek om te voorzien in de openbare diensten van riolering, straatverlichting en bestrating van de straat waar de woning van de eiser zich bevindt.

De uiteindelijke beslissing van de Kamer was om het beroep toe te kennen. De rechtbank oordeelde dat: “lokale overheden verplicht zijn bepaalde gemeentelijke openbare diensten te leveren die door bewoners worden geëist. In het onderzochte geval kon het standpunt van de gemeente niet standhouden dat de eiseres, als initiatiefnemer van een specifieke wijziging van het algemene stadsplan om een landelijk perceel opnieuw te classificeren en om te zetten in geconsolideerd stedelijk gebied, degene is die verantwoordelijk is, volgens de van toepassing zijnde stedenbouwkundige regelgeving en de verleende vergunning voor het bouwen van een woning, om de urbanisatie van het perceel te voltooien en de kosten te dragen die nodig zijn voor het opzetten van stedelijke diensten. De gemeente stelde dat de verplichting om regenwater en afvalwater naar het riool te leiden, opgelegd in de vergunning als voorwaarde voor de doeltreffendheid ervan, en als impliciete bepaling van voorafgaande uitvoering van diensten voor bestrating en riolering, ook voor rekening van de eigenaar is. De rechtbank concludeerde echter dat in geen van de administratieve handelingen van de gemeente, op verzoek van de eiseres, de verplichting van haar om het perceel te verstedelijken, expliciet of impliciet was opgenomen, noch dat er een poging was gedaan om dit via gedwongen uitvoering uit te voeren”.

Wie betaalt de rioolbelasting?

Eigenaren van onroerend goed aangesloten op het rioolstelsel moeten de rioolbelasting dragen. De redenering hierachter is dat aangezien de eigenaren profiteren van de rioleringsservice en het onderhoud hiervan, zij de kosten moeten dragen. In sommige huurovereenkomsten kan echter worden overeengekomen dat de betaling van de belasting wordt overgedragen aan de huurder of bewoner van de woning.

We moeten in gedachten houden, zoals gebruikelijk, dat de lokale voorschriften en wetgeving het laatste woord hebben, omdat afhankelijk van het gebied en de jurisdictie de verantwoordelijkheid bij een andere partij kan liggen. Bij twijfel moet contact worden opgenomen met de relevante openbare diensten of gemeentelijke autoriteiten voor meer informatie.

Als u meer vragen heeft over uw specifieke situatie of hulp wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Lex Foris International Law.

Rafael Montes Velástegui