De Corona file saga wordt vervolgd

Nieuwe Corona subsidies

02 / apr

De regering heeft een nieuw plan bekend gemaakt om zelfstandigen en ondernemingen te helpen als gevolg van de COVID situatie. Dit plan bestaat uit 4 segmenten.

Directe steun
Het eerste segment zijn directe subsidies voor zelfstandigen en ondernemingen. Er is 7 miljard euro begroot voor dit segment. Zoals we al gewend zijn uit ervaring met voorgaande regelingen, kent ook deze regeling een groot aantal voorwaarden. Het is maar te bezien of deze subsidie daadwerkelijk aan de ondernemers wordt uitgekeerd. Onze ervaring is dat deze regelingen zoveel mitsen en maren kennen dat er In de praktijk geen cent terechtkomt bij de ondernemer.

Gerechtigden
Volgens de theorie wordt deze subsidie verstrekt aan zelfstandigen of ondernemers waarvan de omzet in 2020 minimaal 30% is gedaald ten opzichte van 2019. Niet alle ondernemers komen in aanmerking. Aan de regeling is een lijst gehecht met groepen economische activiteiten. Alleen ondernemers uit deze categorieën komen in aanmerking. Samenvattend zijn deze categorieën:

  • Hotels en vergelijkbare ondernemingen
  • Restaurants en eetgelegenheden
  • Transport
  • Toeristische sector
  • Lichaam en beweging
  • Culturele activiteiten

Doel steun
Voorts is de subsidie enkel bestemd tot het betalen van schulden aan leveranciers, bank of andere schuldeisers, mits deze schulden zijn ontstaan tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. Niet elke schuld kan gesubsidieerd worden, enkel de vaste lasten, zoals huur, elektriciteit, water, hypotheek en anderen vaste lasten. Je voelt het al aankomen. Vooral de banken en nutsbedrijven worden beter van deze subsidies.

Aardig detail is dat conform de theorie mogelijk ook buitenlanders met een tweede woning In Spanje een beroep kunnen doen op deze regeling.

Hoogte van de subsidie
Voor ondernemers die het zogenaamde modulesysteem toepassen is het maximum €3.000. Dat is makkelijk.

Wat de vraag is die vrijwel iedere professional op dit moment bezighoudt is de regeling voor ondernemers die geen modulesysteem toepassen. De tekst is letterlijk:
“Voor ondernemers en beroepsbeoefenaren wier door de Administratie (…) aangegeven of geverifieerde jaaromzet in 2020 met meer dan 30 % is gedaald ten opzichte van 2019, bedraagt de maximaal toe te kennen steun 40 % van de omzetdaling in 2020 ten opzichte van 2019 die meer dan die genoemde 30 % bedraagt.”

Ik begrijp het zo dat voor die ondernemers maximaal 40% van de gedaalde omzet kunnen ontvangen, maar er zijn andere meningen.

Dit maximum geldt mits de ondernemer niet meer dan 10 werknemers heeft. Als de onderneming meer dan 10 werknemers heeft is het maximum 20%.

In beide gevallen van ondernemers die het modulesysteem niet toepassen is de subsidie minimaal €4.000 en maximaal €200.000.

Andere voorwaarden
Er zijn nog andere voorwaarden, bijvoorbeeld dat je nooit veroordeeld bent tot terugbetaling van subsidies, dat men nooit in een gerechtelijke procedure met de overheid een overeenkomst heeft ontbonden op grond van omstandigheden die aan jou te verwijten waren, dat je aan alle mogelijke verplichtingen uit hoofde van andere subsidies of afspraken met de overheid wordt voldaan, dat de sociale premies zijn voldaan, dat geen faillissement of uitstel van betaling hebt aangevraagd en dat je niet in een fiscaal paradijs woont.

Daarnaast moet je je verplichten om minimaal tot 30 juni 2022 actief te blijven als ondernemer, geen dividend uitkeren gedurende de jaren 2021 en 2022 en dat de directie geen loonsverhoging en krijgt gedurende twee jaar na eventuele ontvangst van steun.

Flexibiliteit ten aanzien van leningen waar de overheid voor borg staat
Het tweede segment zijn maatregelen om aflossings- en renteverplichtingen ten aanzien van leningen waar de overheid borg voor staat te flexibiliseren. Hiervoor is een budget van 3 miljard euro gereserveerd met het doel ondernemingen en zelfstandigen te helpen die het zwaarst zijn gestorven door de crisis. Deze steun zal dus voornamelijk gebruikt worden voor herfinancieringen. Je kunt daarbij denken aan verlenging van de termijn, omzetten van de lening in aandelenkapitaal, of betaling van lopende financieringsschulden. Wederom dus een regeling die met name de banken ten goede zal komen, gericht op het verhelpen van wanbetaling van financieringsschulden.

Uitstel van de verplichting tot aanvraag van faillissement
De termijn waarbinnen een ondernemer verplicht is zijn faillissement aan te vragen is 2 maanden nadat hij of zij constateert dat er een betalingsprobleem is. Deze termijn was al verlengd en wordt opnieuw opgeschoven tot eind 2021. Het doel is noodlijdende ondernemers meer tijd te gunnen om opnieuw omzet te genereren.

Laatste segment
Hierin worden allerlei maatregelen getroffen om ondernemers wat meer tijd te geven, zoals de mogelijkheid om belastingschulden 4 maanden uit te stellen zonder dat rente verschuldigd is, een uitstel van de verplichting tot uitvoering van gesubsidieerde projecten of de mogelijkheid tot het houden van aandeelhoudersvergaderingen en ledenvergaderingen online.
Een frappant onderdeel van deze regeling is dat de Toezichthouder voor de aandelenmarkt bevoegdheden krijgt om crypto currency onder controle te stellen. Wat dit te maken heeft met steun en Covid is mij een raadsel, maar het is inmiddels wel bekend dat deze overheid in de klein lettertjes van wetsvoorstellen bepaalde regelingen in het leven roept die niets te maken hebben met dat wetsvoorstel, in de hoop dat het ongemerkt voorbij gaat en het buiten de parlementaire controle blijft.

Conclusie
Weer een regeling erbij, verdere toename van de rechtsonzekerheid en opnieuw een staaltje van de inmiddels bekende blabla waar in de praktijk enkel de grote jongens beter van worden. De voorwaarden zijn zo opgesteld dat vrijwel geen enkele ondernemer ervoor in aanmerking zal komen, of dat het gewoon teveel kost in verhouding tot wat het oplevert. In mijn ervaring is het zo dat als een onderneming deze steun al krijgt, deze een paar jaar later weer wordt afgenomen. Hoe dan ook, we zullen iedereen die het het erop wil wagen helpen met de aanvraag van deze subsidie.

 

Roeland van Passel