Welke kosten kan ik verhalen als ik een civiele zaak win?

Kosten die kunnen worden teruggevorderd via een kostenveroordeling in een civiele procedure

18 / nov

Wanneer je besluit naar de rechter te stappen moet je altijd rekening houden met de kosten die hiermee gemoeid zijn. In veel gevallen is de hulp van een advocaat en een procureur nodig. Afhankelijk van het proces kan het ook nodig zijn om een getuige-deskundige te laten komen om te getuigen en een rapport op te stellen of moet je bepaalde documenten opvragen waarvoor een vergoeding moet worden betaald. Al deze diensten brengen kosten met zich mee die jij moet dragen.

Het zou oneerlijk zijn als je naar de rechter moet, omdat de andere partij haar verplichtingen niet nakomt en jij voor alle kosten moet opdraaien. Of in het geval dat als je alle kosten van je verdediging moet betalen, omdat iemand een zaak tegen je heeft aangespannen zonder dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat is precies waarom er zoiets bestaat als een kostenveroordeling.

IN EEN KOSTENBESLISSING BESLUIT DE RECHTER DAT DE GEDAAGDE PARTIJ DE KOSTEN VAN DE ANDERE PARTIJ MOET BETALEN.

Laten we nu eens kijken welke kosten kunnen worden gevorderd van de verliezende partij.

Kosten van advocaten en procureurs

De hoogste kosten van het hele proces zijn meestal de honoraria van de advocaat. Deze kunnen worden gevorderd bij de toewijzing van de kosten in de volgende situaties:

  • De tussenkomst van de advocaat en procureur is verplicht vanwege de omvang van het proces volgens het procesrecht;
  • De tussenkomst van de advocaat is noodzakelijk omdat de rechtszaak op een andere plaats dan je huis wordt gehouden en je daarom niet in staat bent om persoonlijk aanwezig te zijn;
  • De rechter verklaart de verliezende partij te kwader trouw.

De advocaatkosten die kunnen worden gevorderd zijn niet onbeperkt. In de kostenveroordeling kun je advocaatkosten claimen tot een derde van de waarde van de procedure. Dit betekent dat als je €6.000 eist voor de rechtbank, je maximaal €2.000, exclusief BTW, aan advocaatkosten kunt terugkrijgen.

De enige uitzondering op deze regel is dat je het volledige bedrag aan advocaatkosten kunt vorderen als de rechter de verliezende partij te kwader trouw verklaart.

De kwader trouw van de verliezende partij

In de vorige paragraaf hebben we het in twee verschillende situaties gehad over de kwader trouw van de verliezende partij.

De partijen zijn verplicht om in de rechtszaal te goeder trouw te handelen. Als de rechter van mening is dat een van de partijen niet te goeder trouw is (dat wil zeggen, te kwader trouw), kan hij hem veroordelen in alle kosten. Dit is een manier om de wederpartij te bestraffen voor handelingen die enkel bedoeld zijn om de andere partij tegen te werken.

Een voorbeeld van kwade trouw is het niet ingaan op pogingen om het geschil buitengerechtelijk op te lossen of het zonder enige grond weigeren om een verzoeningspoging te doen.

Andere te claimen kosten

Andere kosten die kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de kosten zijn:

  • Betaling voor het maken van aankondigingen of verordeningen voor de procedure;
  • Borgbetalingen die voor de procedure moeten worden gemaakt. Hieronder vallen ook griffierechten die in bepaalde procedures betaald moeten worden om de rechter de procedure te laten behandelen;
  • Facturen van deskundigen of andere personen die interveniëren in het proces;
  • Kosten voor het reproduceren van documenten die volgens de wet tijdens het proces moeten worden overgelegd, tenzij de rechtbank hier zelf om verzoekt, in welk geval deze kosten gratis zijn;
  • Kosten voor handelingen die noodzakelijk zijn voor het verloop van de procedure.

In geen geval kunnen kosten voor documenten of nutteloze, overbodige of ongeoorloofde handelingen worden opgenomen. Met andere woorden, als je om documenten vraagt en de kosten hiervoor betaalt, zonder dat deze documenten noodzakelijk zijn voor de procedure, kun je de veroordeelde partij niet vragen om de kosten te betalen. Alle kosten moeten verband houden met de procedure.

Om deze kosten in aanmerking te kunnen nemen, moeten ze worden gestaafd door facturen of kwitanties. Het is daarom erg belangrijk dat je altijd alle bonnetjes en facturen bewaart die je tijdens de procedure ontvangt. Als je de factuur of het ontvangstbewijs niet hebt – en dus niet alleen het betalingsbewijs – kan dit niet worden meegenomen in de beoordeling van de kosten.

Moment voor de taxatie van kosten

De taxatie van de kosten wordt aangevraagd bij de griffier zodra het vonnis in kracht van duiding is getreden. Dit betekent dat de beroepstermijn is verstreken zonder dat de andere partij het vereiste beroep heeft ingesteld. De beroepstermijn varieert afhankelijk van het soort beroep dat je kunt instellen, maar over het algemeen kun je rekening houden met een termijn van ongeveer een maand vanaf de datum van het vonnis.

De wederpartij kan de taxatie van de kosten aanvechten op grond van onverschuldigde of buitensporige kosten. Het feit dat de rechter de verliezende partij in de kosten veroordeelt, betekent dus niet automatisch dat je alle kosten vergoed krijgt.

Heb je vragen over de kostenveroordeling in jouw procedure? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze procesrechtafdeling.

Selena Escandell Beutick