Wat komt hier allemaal bij kijken?

Het hebben van een septic tank in Spanje

25 / mei

Een septic tank is een ondergrondse vloeistofdichte tank waarin afvalwater wordt opgeslagen en door bacteriën wordt omgezet in geurloze en inerte stoffen. Een septic tank wordt gebruikt in gebieden die geen toegang hebben tot de riolering en wordt vervaardigd van verschillende materialen zoals beton, glasvezel of plastic. De septic tank scheidt het organische afval dat als slib naar de bodem zakt, van de vetten, oliën en vetten die naar de oppervlakte drijven.

Om in Spanje te weten te komen of het legaal is om een septic tank te plaatsen moet men de plaatselijke voorschriften raadplegen en zich altijd houden aan de daarin vastgestelde procedures betreffende: het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het juiste gebruik van de tank. Bovendien moeten de milieu- en gezondheidsvoorschriften worden nageleefd om bodem- en waterverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzonderheden over de locatie van een septic tank

De septic tank wordt geïnstalleerd op de plaats waar toilet- en keuken-/wasafval (zwart en grijs water) wordt geproduceerd, en bevindt zich meestal op het erf van een woning. Voor de afgifte van de gemeentelijke vergunning moet echter rekening worden gehouden met enkele bijzonderheden over de locatie. De voorschriften van de betreffende gemeente gaan hier nader op in, maar in het algemeen geldt dat er in de directe omgeving geen gemeentelijke riolering is. Bovendien moet de tank tussen 5 en 8 meter van het huis en andere woningen of gebouwen liggen. Het moet ook minstens 30 meter verwijderd zijn van gevaarlijke plekken zoals putten, plassen en beekjes, enz. Bij geïrrigeerde gebieden (gewassen, boomgaarden, enz.) en waterbronnen (rivieren, meren) moet de afstand tenminste 50 meter bedragen.

Verschillende typen septische tanks

Er zijn gemeenten die de installatie van septic tanks niet toestaan, maar wel die van waterdichte tanks. Septische tanks bevatten een filter, terwijl waterdichte tanks dat niet hebben. Hierdoor moeten deze tanks door gespecialiseerde technici worden leeggehaald.

Daartegenover staan zogenaamde septic tanks met een drainage greppel dat “grijs” water filteert; dat is afvalwater zonder chemicaliën en bacteriën dat vervolgens door de bodem wordt gefilterd. Septische tanks zonder drainage greppel worden gebruikt voor “zwart” afvalwater dat wel chemische stoffen en bacteriën bevat die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze tanks moeten verplicht door erkende technische specialisten worden leeggehaald.

Wat zijn de noodzakelijke administratieve handelingen om een septic tank te kunnen installeren?

Zodra je weet dat je op je perceel een septic tank wilt installeren, moet je de gemeente inlichten. Wat zij zullen eisen is per gemeente afhankelijk, maar het volgende wordt vrijwel altijd verplicht gesteld:

  • Bouwvergunning (Licencia de obra). Deze vergunning omvat het project voor de aanleg en ingebruikname van het systeem. Het document moet bevatten: de grootte, de locatie, het merk en modellen van de aan te schaffen apparaten, de capaciteit, de offerte, de uitvoeringsperiode, enz.;
  • Controle van de installatie (Seguimiento de la instalación). Wanneer de gemeente de vergunning heeft goedgekeurd kan de septic tank worden geïnstalleerd. De werkwijze kan door de gemeente worden gevolgd om te controleren of het gehele gepresenteerde project wordt uitgevoerd zoals vermeld;
  • Certificaat van voltooide werkzaamheden (Certificado Final de Obra). Dit moet aan de gemeente worden voorgelegd wanneer de installatie is voltooid;
  • Indien de tank een drainage greppel heeft waarbij afvalwater in de grond wordt geloosd, moet bovendien een vergunning worden aangevraagd bij de Hydrografische Confederatie (la Confederación Hidrográfica) van het gebied waar de tank zich bevindt. Deze aanvraag moet een toelichtend rapport bevatten met de kenmerken van het project en de herkomst van het water.

Toepasselijke wetgeving

De toepasselijke wetgeving varieert van Europees, nationaal, regionaal naar gemeentelijk niveau en al deze wetgeving, met name de laatste, zal de mogelijkheid om een septic tank te installeren beïnvloeden. Deze wetgeving regelt voornamelijk de stedenbouw, het milieu, de hydrografie en de ruimtelijke ordening.

Volgens de wet zijn septic tanks alleen toegestaan als er in de onmiddellijke omgeving van het perceel geen riolering aanwezig is. De autonome comunidades zijn weliswaar bevoegd op milieugebied en regelen de plaatsing van septic tanks vanwege de ecologische impact op de natuurlijke omgeving, maar anderzijds zijn het de gemeenten die het laatste woord hebben, aangezien zij bevoegd zijn om de vereisten van de tanks, de veiligheid, de riolering, enz. te regelen.

In veel huizen op het platteland is de septic tank een noodzaak. De installatie, het schoonmaken en het onderhoud ervan moeten worden uitgevoerd volgens een speciaal protocol dat door de overheid is opgesteld, waardoor in veel gevallen professionals of gekwalificeerde deskundigen zich moeten bezighouden met alles wat met septic tanks te maken heeft ( naast het hebben van de nodige vergunningen daarvoor, zoals ik hierboven heb aangegeven).

Kortom, om te weten of het legaal is om een septic tank op je perceel te hebben, moet elk geval apart beoordeeld worden waarbij rekening gehouden moet worden met de lokale wetgeving van de betreffende gemeente. Daartoe moet je de regelgeving van de gemeente waar de septic tank zich bevindt analyseren en je eventueel van tevoren laten informeren door een technicus van de dienst ruimtelijke ordening van de betreffende gemeente.

Als het niet mogelijk is om een septic tank te plaatsen dan is het alternatief een waterdichte tank. In tegenstelling tot een septic tank filtert een waterdichte tank niet; het afvalwater moet daardoor dmv een speciale tankwagen worden afgevoerd. De installatie van deze tanks is vrijwel altijd toegestaan en om hierin te slagen volstaan de gegevens die in de toepasselijke regelgeving worden vermeld om de vereiste vergunning te verkrijgen; gewoonlijk een vergunning voor kleinschalige werkzaamheden (licencia de obra menor).

Het is héél belangrijk om te onthouden dat als je binnen 100 m van een riolering woont, het altijd verplicht is daarop aan te sluiten.

Sancties voor illegale septic tanks

Bij het niet naleven van bovengenoemde voorschriften, onderhoud, enz. zal de overheid sancties opleggen aan illegaal verklaarde septic tanks wegens het risico dat deze vormen voor mens en milieu. Deze sancties zijn vastgelegd in de Waterwet (la Ley de Aguas), die is opgenomen in Koninklijk Besluit 1/2001. Hoewel de kosten van de sanctie in het ergste geval kunnen oplopen tot een miljoen euro, bedragen de financiële sancties voor een illegale septic tank in een normaal geval maximaal 7.000 euro (dit omvat niet de kosten van eventuele schade als gevolg van het storten in het openbare/particuliere domein).

De strafbare feiten van een illegale septic tank zijn:

  • Ongeoorloofde bouw; aangezien voor de installatie van septic tanks een reeks stappen moet worden gevolgd;
  • Illegaal storten van afvalwater;
  • Vervuiling van het openbare water;
  • Het niet naleven van alle andere verplichtingen uit de Waterwet.

Als je twijfels of problemen hebt over de legaliteit van je septic tank of de van toepassing zijnde sanctieregeling aarzel dan niet om contact op te nemen met Lex Foris International Law.

Rafael Montes Velástegui