De originele wettekst met uitleg in eenvoudige taal van de verplichtingen, verboden en subsidies zoals gepubliceerd in het staatsblad

Corona files – Laatste stand van zaken over noodwetgeving op 8 juni 2020

20 / mrt

– UPDATE 8 juni 2020 –

De Spaanse regering heeft in allerijl nieuwe noodwetgeving gepubliceerd die vele verschillende sectoren raakt en ook het persoonlijk leven van veel mensen. De noodtoestand is afgekondigd tot tenminste 00.00 uur op 21 juni 2020, en de regels worden stukje bij beetje versoepeld.

Denk eraan dat deze regels, net als veel andere wetgeving in de afgelopen jaren, zijn opgesteld op een onduidelijke manier die voor verschillende uitleg vatbaar is. Hierdoor ontstaat juridische onzekerheid. Wij als kantoor zijn dat gewend in Spanje. Wetgeving geeft zelden antwoord op praktische problemen.

Met dat in gedachte, heb ik geprobeerd om de noodwetgeving samen te vatten. Ik heb geprobeerd om het in eenvoudige taal te presenteren en enkel die aspecten waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn voor onze zakelijke en particuliere cliënten.

De samenvatting zal zeker geen antwoord geven op alle mogelijke vragen, maar op deze manier heb je in ieder geval een algemeen beeld van je rechten en plichten binnen dit nieuwe raamwerk van noodwetgeving in verband met het Corona Virus.

Hieronder kun je klikken op de verschillende regelingen om een PDF te downloaden die een wat uitgebreidere uitleg omhelst (in het Engels zoals gezegd).

Corona Files – tax incentives touristic industry 13 march 2020

Samenvatting: Deze regels geven de toeristische industrie en daaraan gerelateerde ondernemingen de mogelijkheid om betaling van belasting 6 maanden uit te stellen. Er is ook opgenomen een subsidie van 50% van de sociale verzekeringspremies voor ondernemers die hun seizoenarbeiders in dienst houden, maar ik zie dat niet als een nuttige subsidie. Waarom zou iemand zonder werk een werknemer aanhouden?

Corona files – lockdown regulation 14 March 2020 

Samenvatting: De noodtoestand beperkt de bewegingsvrijheid van personen en sluit de meeste commerciële activiteiten die niet zijn gerelateerd aan etenswaren, levensbehoeftes of gezondheidszorg. Gedurende de noodtoestand mag je je enkel op de openbare weg begeven voor de volgende activiteiten, mits individueel uitgevoerd, tenzij het gaat om de begeleiding van gehandicapten of andere gerechtvaardigde situaties:

a) Kopen van etenswaren, farmaceutische producten of producten van levensbehoefte.
b Bezoeken van gezondheidscentra of gezondheidsdiensten;
c) Werk gerelateerd;
d) Terugreis naar huis;
e) Bezoek aan ouderen, minderjarigen, gehandicapten of hulpbehoevenden;
f) Bezoek aan bank of verzekering;
g) Overmacht of noodzaak;
h) Activiteiten met een vergelijkbaar karakter;
Je mag met de auto op de openbare weg om voorgaande activiteiten uit te voeren of om te tanken;
Je moet te allen tijde de aanwijzingen en aanbevelingen van de bevoegde instantie met betrekking tot gezondheidszorg opvolgen.

Er zijn nieuwe uitzonderingen gepubliceerd als uitvoering van een ‘de-escalatie’ plan, wat eenvoudigweg inhoudt dat teruggaan naar een normale situatie in bepaalde fases zal worden uitgevoerd.

Update 25 april 2020: Instructie SND 370/2020 is gepubliceerd op grond waarvan kinderen onder de 14 jaar buiten huis mogen gaan. De voorwaarden zijn:
• Eens per dag;
• Maximaal 1 uur;
• Niet verder dan 1 km van huis;
• Tussen 12.00 en 19.00 h;
• Het is niet toegestaan om zich op speelplaatsen te begeven;
• De “Covid-19 preventie en hygiëne aanbevelingen van de overheid” moeten worden opgevolgd;
• Onder toezicht van een ouder of bevoegd persoon;
• Elke ouder of bevoegd persoon mag maximaal 3 kinderen onder toezicht hebben;

Update 1 mei 2020: Instructie SND 380/2020  van 30 april is gepubliceerd op grond waarvan personen boven de 14 buiten huis “fysieke activiteit” mogen uitvoeren. De voorwaarden zijn:
• Elke lichaamsbeweging die geen contact met derden inhoudt;
• Een keer per dag;
• Iemand uit hetzelfde huishouden mag mee, of een verzorger (tussen 14 en 70 jaar) in het geval van hulpbehoevenden;
• Wandelingen niet verder dan 1 kilometer van de woning, sportactiviteiten niet verder dan de gemeentegrenzen;
• Afstand tussen andere personen minimaal 2 meter;
• Plaatsen waar veel mensen samenkomen moeten worden vermeden;
• De lichaamsbeweging moet bij voorkeur zonder oponthoud worden uitgevoerd en als toch een pauze nodig is dan alleen voor een strikt noodzakelijke duur;
• De “Covid-19 preventie en hygiëne aanbevelingen van de overheid” moeten worden opgevolgd;

De lichaamsbeweging mag worden uitgevoerd op alle locaties in de buitenlucht, niet in gesloten ruimtes zoals sportscholen of gymzalen en het is verboden om zich in auto of met openbaar vervoer te verplaatsen naar een locatie.

De tijdszones voor lichaamsbeweging zijn verdeeld per leeftijdsgroep:
a) Tussen 6.00 en 10.00 uur en 20.00 en 23.00: tussen 14 en 70 jaar;
b) Tussen 10.00 en 12.00 uur en 19.00 en 20.00 uur: hulpbehoevenden en personen ouder dan 70 jaar;

Het voorgaande is niet van toepassing op gemeentes of woonkernen met minder dan 5.000 inwoners. Daar mag men vrij sporten of wandelen tussen 6.00 en 23.00 uur.

Update 4 mei 2020: Orden SND 388/2020, van 3 mei werd gepubliceerd. Het geeft een algemene toestemming voor de opening van winkels en winkels, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verordening heeft betrekking op winkels en inrichtingen die zijn gesloten op grond van de noodtoestand wetgeving. Winkels, handelscentra en winkels van meer dan 400 m2 zijn niet inbegrepen. Kleine bedrijven in het winkelcentrum die geen directe toegang hebben, mogen hun deuren ook niet openen.

De voorwaarden zijn op zijn zachtst gezegd complex en onpraktisch, wat zal leiden tot een algemene ongehoorzaamheid of winkels gaan gewoonweg niet open totdat de noodtoestand is opgeheven. De tekst is kleinerend. De overheid vertelt de winkels eigenlijk hoe ze hun bedrijf moeten runnen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld dat bestellingen moeten worden bijgewoond volgens het FIFO-systeem (first in, first out). Ze gaan naar mijn mening te ver met regels die niet te handhaven zijn en de enorme juridische onzekerheid enkel verhogen.

Algemene voorwaarden

– Aanwezigheid van klanten alleen op afspraak, zodat er nooit meer dan één klant per werknemer in de vestiging is;
– Klanten mogen niet binnen wachten;
– Aanwezigheid van klanten dient te gebeuren op een veilige afstand of er moet voldoende afscheiding zijn, minstens 1 meter bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of 2 meter in alle andere situaties. Als dit door de aard van de dienst of het werk niet mogelijk is, dienen de klanten onderling ten minste 2 meter afstand te bewaren;
– Alle werknemers moeten een afstand van ten minste 2 meter aanhouden;
– Ophalen of bezorging zijn toegestaan als ze zo georganiseerd zijn dat er geen wachtrijen ontstaan;
– Er moet een exclusief tijdvenster zijn voor ouderen van 65 jaar, binnen het tijdvenster dat deze leeftijdsgroep lichaamsbeweging mogen hebben (zie deze tijdvensters hierboven onder de update van 1 mei);

Let op: zoals gezegd wordt deze wetgeving vaak overhaast geschreven, zonder dat men er goed over nadenkt. In de vorige instructie waren de leeftijdsgroepen kinderen tot 14 jaar, mensen tussen 14 en 70 jaar en ouderen boven de 70 jaar. Geen idee waarom ze nu een nieuwe leeftijdsgroep boven de 65 jaar hebben geïntroduceerd die ze verbinden met het tijdsvenster voor lichaamsbeweging van een andere leeftijdsgroep.

Klanten mogen niet buiten de gemeentegrenzen gaan winkelen, tenzij de producten die ze zoeken niet beschikbaar zijn binnen deze gemeentegrenzen.

Wat betreft hygiëne en desinfectie wordt van de bedrijven verwacht dat zij ‘het bedrijf’ ten minste twee keer per dag reinigen en desinfecteren, met name de ‘contact’ oppervlakken. Dit omvat niet alleen de winkel, maar ook andere gebieden zoals kleedkamers, toiletten, keukens of andere gebieden, voor winkels met meer dan één werknemer:
– Een van deze schoonmaken moet verplicht aan het eind van de dag worden uitgevoerd;
– Het desinfectiemiddel moet antivirus of ‘geschikt’ zijn, en je moet de instructies van de fabrikant volgen;
– Na de schoonmaak moet al het persoonlijke beschermingsmateriaal worden weggegooid en moet je je handen wassen;
– De winkel of inrichting kan tijdens de schoonmaak worden gesloten;
– Na elke wisseling van personeel moet een schoonmaak worden uitgevoerd;
– Alle kleren die in het werkgebied worden gebruikt, moeten worden gewassen, ook de kleren van de werknemers;
– De inrichting moet voldoende worden geventileerd;
– Klanten kunnen geen gebruik maken van de toiletten, tenzij dit noodzakelijk is en als dit gebeurt, wordt van je verwacht dat je het toilet onmiddellijk daarna desinfecteert;

En er zijn meer regels:
– De inrichting moet worden voorzien van afvalbakken die minstens één keer per dag moeten worden schoongemaakt;
– Alle eigenaren van inrichtingen dienen zich te houden aan ‘de wetgeving inzake risicopreventie’. Zij moeten de werknemers voorzien van individueel beschermingsmateriaal, hydroalcoholische gel of zeep;
– Een masker is verplicht als er geen garantie is dat er een veilige afstand kan worden gehouden en al het personeel moet worden getraind in persoonlijke hygiëne en het gebruik van individuele beschermingsmiddelen. Dit geldt ook voor werknemers van leveranciers die de vestiging bezoeken;
– Het werknemersregistratiesysteem dat via een vingerafdruk wordt bediend, moet worden vervangen door een ander systeem dat de gezondheid van de werknemers garandeert, of moet na elk gebruik worden gedesinfecteerd;
– De inrichting van de werkplekken moet zodanig worden aangepast dat de werknemers voldoende afstand houden, ten minste 2 meter;
– De inrichtingen moeten signalen hebben om de nodige afstand aan te geven door middel van stickers op de vloer, borden of andere middelen;
– Er moet een ontsmettingsmiddel beschikbaar zijn voor klanten;
– In ‘zelfbedieningsruimten’ moet een werknemer de klanten helpen om te voorkomen dat zij producten ‘manipuleren’;
– Het gebruik van monsters is verboden;
– Paskamers kunnen slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt en moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd, inclusief de kleding die is gepast;

Horeca

– Deze mogen uitsluitend (blijven) werken op basis van afhaal- of bezorgdiensten;
– Ze moeten voldoen aan de algemene voorwaarden die in deze wetgeving zijn vastgelegd;
– Zij kunnen de voorkeur geven aan levering aan 65 plussers of andere kwetsbare groepen;
– Elke bestelling dient telefonisch of online te gebeuren en de horecagelegenheid dient een speciale afhaalzone in te richten.

Update 23 mei 2020: Vanaf 25 mei zullen de beperking verder worden versoepeld in sommige delen van het land, maar niet in andere delen. Het is onmogelijk om dit de analyseren en uit te leggen omdat eigenlijk niemand meer weet welke regels toegepast moeten worden. Ik adviseer iedereen om maar het gezond verstand te gebruiken en te hopen dat de regering haar gezond verstand weer snel terug vindt.

Corona files – benefits package

Samenvatting: De Spaanse overheid kondigde aan de ondernemers te ondersteunen die gedongen hun deuren moesten sluiten. Zoals ik er tegenaan kijk, deze steun wordt beschreven in 46 pagina’s of nutteloze regelgeving. Het sluit merendeel aan bij al bestaande wetgeving gericht op financieel hulpbehoevenden, en niet zozeer bij de nieuwe gevallen die zijn ontstaan als gevolg van de noodtoestand. Het is bovendien grotendeels gericht op de rechten van de werknemers die voor familie moet zorgen tijdens de noodtoestand. Er is een hoofdstuk dat mogelijkheden schept om hypotheekbetalingen uit te stellen, maar de voorwaarden om daarop aanspraak te maken zijn kunnen in veel gevallen niet worden voldaan door ondernemers die gedwongen zijn te sluiten gedurende de noodtoestand. Er is bovendien een hoge drempel opgeworpen om te bewijzen dat iemand zijn inkomen verliest als gevolg van de noodtoestand.

De enige twee voordelen die ik lees uit deze regeling voor sommige van onze cliënten is dat diegenen die hun inkomen hebben verloren als gevolg van de noodtoestand een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen die in de meeste gevallen eenmalig ongeveer 750 € bedraagt. Daarvoor moet je wel aantonen dat je omzet is gedaald in vergelijking met voorgaande maanden. Zoals iedereen weet is de toeristische industrie redelijk stil in de winterperiode. Men stond net in de starblokken voor een nieuwe seizoen. Een verlies van omzet is dus moeilijk aan te tonen in veel gevallen. Het andere voordeel is dat je de contracten van je werknemers tijdelijk kunt opschorten of een urenreductie kunt aanvragen, mits je voldoen aan de voorwaarden.

Update 28 maart 2020: De regering heeft met Koninklijk Besluit Wet 9/2020 verschillende artikelen van Koninklijk Besluit Wet 8/2020 toegelicht of gewijzigd. Het bevat belangrijke regels over hoe een onderneming een werktijdverkorting of opschorting moet aanvragen. Het bepaalt ook dat ‘overmacht’ of redenen van economische, technische, organisatorische of productieve aard niet voldoende zijn om een overeenkomst met een werknemer te beëindigen, of om de werknemer te ontslaan.

Update 14 april 2020: De belastingdienst heeft besloten de termijn voor belastingaangiften met een maand te verlengen, tot 20 mei 2020.

Update 19 april 2020: De regering heeft verschillende aanpassingen doorgevoerd met Koninklijk Besluit Wet 11/2020, Koninklijk Besluit Wet 14/2020 en andere regelingen. De meest belangrijkste aanpassingen zijn:
1. Een korting van 25% op de nuts facturen van de hoofdwoning van ZZP’ers die door de noodtoestand minder inkomen hebben en voldoen aan bepaalde financiële voorwaarden.
2. De voorwaarden waarop men een opschorting van hypotheekbetalingen kan krijgen.
3. De voorwaarden voor huurders om een subsidie tot 900 € per maand te krijgen voor kosten van de hoofdwoning of bedrijfsruimte.
4. Opschorting van belastingaangiftes en belastingbetaling tot 20 mei 2020.

Update 24 April 2020: De overheid heeft een lijst gepubliceerd van activiteiten die geacht worden recht te hebben op uitstel van hun socialezekerheidsuitkeringen onder verwijzing naar art. 34 van RDL 11/2020. Het is een beperkte lijst die landbouwactiviteiten, grafische kunsten, metaalindustrie, loodgieterij, enkele specifieke bouwactiviteiten, voedingswinkels, winkels in het algemeen, publiciteitsagenten, tandheelkunde en kappers omvat.

Update: 30 april 2020: de overheid heeft de details van de subsidies voor huurders, zoals vastgelegd in art. 9 van RDL 11/2020 via Orden TMA 378/2020 van 30 april. De belangrijkste wijziging is de verhoging van de inkomensgrens tot 2.689,20 € (voorheen in de meeste gevallen: 1.613,52 €) en de uitbreiding van de uitkering naar zelfstandigen, zodat elke huurder wiens inkomen niet hoger is dan 2.689,20 € in aanmerking komt voor deze uitkering.
Nadeel van de gedetailleerde regeling is dat de subsidie niet langer alle woonkosten lijkt te dekken, alleen de huurprijs.
Als je deze uitkering bij je bank wilt aanvragen, vul dan het formulier in dat is gepubliceerd en wat je hier kunt het “Anexo I BOE Orden TMA 378 2020” downloaden. We hebben er een bewerkbare versie van gemaakt.

Corona Files – closure of tourist industry 19 March 2020

Samenvatting: Deze regulering beveelt het sluiten van alle toeristische accommodatie met onmiddellijke ingang. Als er nog cliënten aanwezig zijn dan moet na vertrek van deze cliënten de deuren worden gesloten, of in ieder geval binnen 7 dagen na 19 maart 2020.

Corona files – closure of non essential activities 30 March 2020 (verlopen)

Samenvatting: De regering heeft een verplicht betaald verlof afgekondigd voor werknemers die werken in een sector die niet als ‘essentieel’ wordt beschouwd. Deze maatregel ging in op 30 maart 2020 en gold tot 9 april 2020, beide dagen inbegrepen, en is dus inmiddels verlopen. Ik heb de samenvatting toch laten staan voor mensen die de regeling willen naslaan. Werknemers moeten deze uren inhalen vanaf het moment dat de noodtoestand is opgeheven.

Op 30 maart 2020 mag de onderneming haar werknemers nog oproepen om de nodige voorbereidingen te treffen als de activiteit niet onmiddellijk gestopt kan worden. Na die dag mag een minimale bezetting worden behouden om noodzakelijke taken uit te voeren die garanderen dat de onderneming kan herstarten na de afloop van de noodtoestand.

Een lijst van uitzonderingen (dus essentiële sectoren) is toegevoegd aan het pdf document. De samenvatting daarvan is als volgt:
1. Sectoren die al zijn gesloten en waarvan de werknemers geacht worden een werkeloosheidsuitkering te krijgen
2. Food voor eerste levensbehoefte
3. Horeca die een thuisbezorg dienst hebben
4. Medische apparatuur en dienstensector
5. Alle sectoren die ondersteunend zijn voor sectoren genoemd in deze lijst
6. Transport
7. Gevangeniswezen, publieke en particuliere bewaking
8. Leger
9. Zorgverlening, laboratoria die COVID-19 onderzoeken
10. Dierenzorg
11. Nieuws and communicatiediensten, verkoop van kranten inbegrepen
12. Financiële en verzekeringsdiensten die essentieel zijn, betalingsdiensten en beursactiviteiten
13. Telecom en audiovisuele diensten, essentiële IT-diensten
14. Diensten gerelateerd aan huiselijk geweld
15. Advocaten, procureurs, adviseurs, vertalers and psychologen die gerechtelijke procedures moeten bijwonen
16. Juridisch advies, administratieve diensten, arbeidsongeschiktheidsdiensten in geval van nood
17. Notaris en Kadaster om essentiële diensten te verlenen
18. Schoonmaak, onderhoud en reparatiewerkzaamheden in geval van nood, vuilnis verwerking, waterzuivering, ontsmettingsdiensten
19. Vluchtelingen opvang
20. Waterbehandeling en drinkwatervoorziening
21. Metrologische diensten
22. Postdiensten
23. Medische apparatuur import, distributie en opslag
24. Internet verkoop distributie en leveringsdiensten
25. Welke andere sector die essentieel geacht wordt

Roeland van Passel