Garantieverstrekker of Formalist?

Buitensporige vereisten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

18 / mei

Het acceptatieproces van een verzoekschrift door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) lijkt op een ambtelijke papierwinkel. Het is haast onmogelijk om toegang te krijgen voor degenen die als laatste redmiddel hebben besloten om naar de hogere rechtbank te gaan en de bescherming van hun grondrechten te vragen.

Dus, hoe krijg je het voor elkaar dat het EHRM je klacht ontvankelijk verklaart oftewel in behandeling gaat nemen?

Om toegang te krijgen tot het EHRM moet u heel veel aandacht besteden aan de formulieren, want alleen zo zult u worden gehoord en zult u kunnen vragen om verdediging van uw grondrechten.

Burgers kunnen zelf een zaak aanhangig maken, aangezien het EHRM de verschijning van een advocaat en/of procureur niet vereist. Gezien het overdreven formele karakter van het Hof geven wij u een aantal praktische tips voor het geval u besluit het alleen te gaan doen.

In de eerste plaats bent u verplicht gebruik te maken van het verzoekschriftformulier dat het EHRM op zijn website heeft staan. Dit komt mede doordat het formulier een streepjescode heeft om de informatie in het systeem te digitaliseren.

Daarnaast moet u ook nagaan tegen welke staat u de klacht indient, aangezien niet alle staten lid zijn van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. U kunt dit orgaan namelijk alléén gebruiken tegen staten die deze overeenkomst hebben geratificeerd.

Het volgende wat u moet doen is de zaak schriftelijk uiteenzetten. De feiten moeten concreet en chronologisch worden opgesomd, zodat het Hof precies kan begrijpen wat er is gebeurd  en zijn beslissing daarop kan baseren (maximaal 3 bladzijden).

Ook moeten de geschonden rechten worden uiteengezet, waarbij alleen de in de artikelen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens vastgelegde rechten kunnen worden aangevoerd met de bijbehorende rechtvaardiging.

Een van de belangrijkste redenen voor de afwijzing van de aanklacht is echter dat de nationale rechtsmiddelen niet zijn uitgeput. Daarom moeten alle beroepen op nationaal niveau met bewijsstukken in chronologische volgorde worden opgesomd.

Ondanks de extra informatie die kan worden toegevoegd (max. 20 bladzijden), dient er  secuur te werk worden gegaan, omdat het formulier 100% volledig moet zijn wil het EHRM een beslissing kunnen nemen. De overige informatie wordt slechts als aanvullend gezien.

Tot slot, twee dingen die u niet mag vergeten:

1. Het bijvoegen van de definitieve beschikking. Het Hof zal hiermee nagaan of  het verzoekschrift tijdig is ingediend (niet ouder dan 6 maanden);

2. De originele handtekening van de eiser (niet van zijn advocaat) op de laatste bladzijde van het formulier.

Gelet op al deze vereisten bevelen wij aan de handleidingen van het EHRM in detail te volgen en om verificatie te vragen bij juridische adviseurs met ervaring in deze procedures.

En als laatste stuurt u géén originele documenten met de aanvraag mee, want het EHRM bewaart geen dossiers of documenten voor het geval de aanvraag wordt afgewezen en er binnen de termijn een tweede aanvraag moet worden ingediend!

Mª Dolores García Santos